Bài 15: Các Hàm Xử Lý Mảng Trong PHP

Trong một dự án chúng ta không thể không sử dụng tới mảng, và hôm nay mình sẽ liệt kê ra danh sách các hàm tác động đến mảng trong PHP.

Xem Thêm:

1. Danh Sách Các Hàm

1.1 count($array)

Hàm này có tác dụng đếm xem trong mảng có bao nhiêu phần tử.

VD:

$array=[
  'Webtmcp.com',
  'Website chia sẻ kiến thức miễn phí'
];
echo count($array);
// output: 2

1.2 array_values($array)

Hàm có tác dụng đưa mảng về dạng mảng tuần tự.

VD:

$array = [
  'domain' => 'webtmcp.com',
  'description' => 'Website chia sẻ kiến thức miễn phí'
];
print_r(array_values($array));
// output: Array ( [0] => webtmcp.com [1] => Website chia sẻ kiến thức miễn phí )

1.3 array_keys($array)

Hàm này có tác dụng trả về một mảng tuần tự với phần tử là key của mảng ban đầu.

VD:

$array = [
  'domain' => 'webtmcp.com',
  'description' => 'Website chia sẻ kiến thức miễn phí'
];
print_r(array_keys($array));
// output: Array ( [0] => domain [1] => description )

1.4 array_pop($array)

Hàm này trả về phần tử cuối cùng của mảng.

VD:

$array = [
  'domain' => 'webtmcp.com',
  'description' => 'Website chia sẻ kiến thức miễn phí'
];
print_r(array_pop($array));
// output: Website chia sẻ kiến thức miễn phí

1.5 array_push($array,$var,$var…)

Hàm này có tác dụng thêm một hoặc nhiều phần tử vào cuối mảng và trả về số lượng phần tử của mảng sau khi thêm.

VD:

$array = [
  'domain' => 'webtmcp.com',
  'description' => 'Website chia sẻ kiến thức miễn phí'
];
print_r(array_push($array, 'Miễn phí nhé'));
// output: 3

1.6 array_shift($array)

Hàm có tác dụng xóa phần tử đầu tiên của mảng và trả về phần tử vừa xóa.

VD:

$array = [
  'domain' => 'webtmcp.com',
  'description' => 'Website chia sẻ kiến thức miễn phí
];
print_r(array_shift($array));
// output: webtmcp.com

1.7 array_unshift($array, $var, $var…)

Hàm có tác dụng thêm một hoặc nhiều phần tử vào đầu mảng, và trả về số lượng phần tử của mảng sau khi thêm.

VD:

$array = [
  'domain' => 'webtmcp.com',
  'description' => 'Website chia sẻ kiến thức miễn phí'
];
print_r(array_unshift($array, "chia sẻ kiến thức"));
// output: 3

1.8 array_flip($array)

Hàm này có tác dụng chuyển đổi key của mảng thành value và ngược lại.

VD:

$array = [
  'domain' => 'webtmcp.com',
  'description' => 'Website chia sẻ kiến thức miễn phí'
];
print_r(array_flip($array));
// output: Array ( [webtmcp.com] => domain [Website chia sẻ kiến thức miễn phí] => description )

1.9 sort($array)

Hàm có tác dụng sắp xếp lại mảng theo chiều tăng dần và trả về giá trị TRUE nếu thành công và ngược lại FALSE nếu không thành công.

VD:

$array = [5, 4, 3, 2, 1];
sort($array); //TRUE
print_r($array);
// output: Array ( [0] => 1 [1] => 2 [2] => 3 [3] => 4 [4] => 5 )

1.10 array_reverse($array)

Hàm có tác dụng đảo ngược lại vị trí của các phần tử trong mảng.

VD:

$array = [5, 4, 3, 2, 1];
print_r(array_reverse($array));
// output: Array ( [0] => 1 [1] => 2 [2] => 3 [3] => 4 [4] => 5 )

1.11 array_merger($array,$array…)

Hàm có tác dụng gộp hai hay nhiều mảng thành một mảng.

VD:

$array = [
  'domain' => 'webtmcp.com',
  'description' => 'Website chia sẻ kiến thức miễn phí'
];
$array1 = [5, 4, 3, 2, 1];
print_r(array_merge($array, $array1));
// output: Array ( [domain] => webtmcp.com [description] => Website chia sẻ kiến thức miễn phí[0] => 5 [1] => 4 [2] => 3 [3] => 2 [4] => 1 )

1.12 array_rand($array, $number)

Hàm có tác dụng lấy ra key ngẫu nhiên trong mảng với number là số lượng muốn lấy.

VD:

$array = [
  'domain' => 'webtmcp.com',
  'description' => 'Website chia sẻ kiến thức miễn phí'
];
print_r(array_rand($array));
// output: domain
print_r(array_rand($array, 2));
//output: Array ( [0] => domain [1] => description )

1.13 array_search($keyword,$array)

Hàm có tác dụng tìm kiếm giá trị của mảng và trả về key của phần tử đó nếu có.

VD:

$array = [
  'domain' => 'webtmcp.com',
  'description' => 'Website chia sẻ kiến thức miễn phí'
];
print_r(array_search('webtmcp.com', $array));
// output: domain

1.14 array_slice($array,$begin,$lenght)

Hàm có tác dụng lấy ra $lenght phần tử bắt đầu từ $begin trong mảng.

VD:

$array = [
  'domain' => 'webtmcp.com',
  'description' => 'Website chia sẻ kiến thức miễn phí'
];
print_r(array_slice($array, 0));
// output: Array ( [domain] => webtmcp.com [description] => Website chia sẻ kiến thức miễn phí )
print_r(array_slice($array, 0, 1));
// output: Array ( [domain] => webtmcp.com)

1.15 array_unique($array)

Hàm có tác dụng loại bỏ các phần tử trùng nhau trong mảng và trả về một mảng mới sau khi đã loại bỏ.

VD:

$array = [
  'domain' => 'webtmcp.com',
  'description' => 'Website chia sẻ kiến thức miễn phí',
  'description' => 'Website chia sẻ kiến thức miễn phí'
];
print_r(array_unique($array, 0));
// output: Array ( [domain] => webtmcp.com [description] => Website chia sẻ kiến thức miễn phí )

1.16 serialize($input)

Hàm có tác dụng chuyển đổi một chuỗi, số, mảng, object thành một chuỗi được mã hóa.

VD:

$array = [
  'domain' => 'webtmcp.com',
  'description' => 'Website chia sẻ kiến thức miễn phí',
];
print_r($a = serialize($array));
// output: a:2:{s:6:"domain";s:13:"webtmcp.com";s:11:"description";s:33:"Website chia sẻ kiến thức miễn phí";}

1.17 unserialize($input)

Hàm có tác dụng decode chuỗi được mã hóa bằng serialize.

VD:

$array = [
  'domain' => 'webtmcp.com',
  'description' => 'Website chia sẻ kiến thức miễn phí',
];
print_r($a = serialize($array));
// output: a:2:{s:6:"domain";s:13:"webtmcp.com";s:11:"description";s:33:"Website chia sẻ kiến thức miễn phí";}
print_r(unserialize($a));
//output: Array ( [domain] => webtmcp.com [description] => Website chia sẻ kiến thức miễn phí )

1.18 array_key_exists($key,$array)

Kiểm tra xem mảng $array có tồn tại khóa $key không. Trả về TRUE nếu tồn tại và ngược lại.

VD:

$array = [
  'domain' => 'webtmcp.com',
  'description' => 'Website chia sẻ kiến thức miễn phí',
];
print_r(array_key_exists('domain', $array));
// output: 1

1.19 in_array($value,$array)

Hàm có tác dụng kiểm tra xem mảng $array có tồn tại giá trị $value không? và trả về TRUE nếu có và ngược lại.

VD:

$array = [
  'domain' => 'webtmcp.com',
  'description' => 'Website chia sẻ kiến thức miễn phí',
];
print_r(in_array('webtmcp.com', $array));
// output: 1

1.20 array_diff($array1,$array2,..)

Hàm có tác dụng trả về mảng chứa các phần tử có trong mảng $array1 nhưng không có trong mảng $array2,..,$arrayn

VD:

$array1 = [
  'domain' => 'webtmcp.com',
  'description' => 'Website chia sẻ kiến thức miễn phí',
];
$array2 = [
  'domain' => 'webtmcp.com',
  'description' => 'nvWebsite chia sẻ kiến thức miễn phí',
];
print_r(array_diff($array1, $array2));
// output: Array ( [description] => Website chia sẻ kiến thức miễn phí )

1.21 array_diff_assoc($array1,$array2,…)

Hàm này có tác dụng trả về một mảng có các key trong mảng $array1 mà $array2,..$arrayn không có.

VD:

$array1 = [
  'domain' => 'webtmcp.com',
  'description' => 'Website chia sẻ kiến thức miễn phí',
];
$array2 = [
  'domain' => 'webtmcp.com',
  'descriptions' => 'Website chia sẻ kiến thức miễn phí',
];
print_r(array_diff_assoc($array1, $array2));
// output: Array ( [description] => Website chia sẻ kiến thức miễn phí )

1.22 array_intersect($array1,$array2,..)

Hàm này có tác dụng trả về mảng các phần tử giống nhau về $value giữa các mảng $array…

VD:

$array1 = [
  'domain' => 'webtmcp.com',
  'description' => 'Website chia sẻ kiến thức miễn phí',
];
$array2 = [
  'domain' => 'webtmcp.com',
  'description' => 'nvWebsite chia sẻ kiến thức miễn phí',
];
print_r(array_intersect($array1, $array2));
// output: Array ( [domain] => webtmcp.com )

1.23 array_intersect_assoc($array1,$array2,..)

Hàm có tác dụng trả về mảng chứa các phần tử giống nhau cả key và value trong mảng $array…

VD:

$array1 = [
  'domain' => 'webtmcp.com',
  'description' => 'Website chia sẻ kiến thức miễn phí',
];
$array2 = [
  'domain' => 'webtmcp.com',
  'description' => 'nvWebsite chia sẻ kiến thức miễn phí',
];
print_r(array_intersect_assoc($array1, $array2));
// output: Array ( [domain] => webtmcp.com )

1.24 is_array($array)

Hàm có tác dụng kiểm tra xem một biến có phải mảng hay không. Trả về true nếu là mảng và ngược lại.

VD:

$array =[
  'domain' => 'webtmcp.com',
  'description' => 'Website chia sẻ kiến thức miễn phí',
];

print_r(is_array($array));
// output: 1

3. Tạm Kết

Bài viết này mình đã giới thiệu với mọi người về các hàm xử lý mảng trong PHP bạn nào muốn xem thêm các hàm khác tham khảo tại đây, bài tiếp theo chúng ta sẽ làm việc với file trong PHP.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

 • lớp, thuộc tính, phương thức

  Bài 03: Lớp – Thuộc Tính – Phương Thức

  Nội Dung Chính1. Danh Sách Các Hàm1.1 count($array)1.2 array_values($array)1.3 array_keys($array)1.4 array_pop($array)1.5 array_push($array,$var,$var…)1.6 array_shift($array)1.7 array_unshift($array, $var, $var…)1.8 array_flip($array)1.9 sort($array)1.10 array_reverse($array)1.11 array_merger($array,$array…)1.12 array_rand($array, $number)1.13 array_search($keyword,$array)1.14 array_slice($array,$begin,$lenght)1.15 array_unique($array)1.16 serialize($input)1.17 unserialize($input)1.18 array_key_exists($key,$array)1.19 in_array($value,$array)1.20 array_diff($array1,$array2,..)1.21 array_diff_assoc($array1,$array2,…)1.22 array_intersect($array1,$array2,..)1.23 array_intersect_assoc($array1,$array2,..)1.24 is_array($array)3. Tạm Kết Ở bài trước các bạn đã biết được định nghĩa lập trình hướng đối tượng nhưng chỉ nói ở …

 • Tham trị và tham chiếu trong php

  Bài 21: Tham Trị Và Tham Chiếu Trong PHP

  Nội Dung Chính1. Danh Sách Các Hàm1.1 count($array)1.2 array_values($array)1.3 array_keys($array)1.4 array_pop($array)1.5 array_push($array,$var,$var…)1.6 array_shift($array)1.7 array_unshift($array, $var, $var…)1.8 array_flip($array)1.9 sort($array)1.10 array_reverse($array)1.11 array_merger($array,$array…)1.12 array_rand($array, $number)1.13 array_search($keyword,$array)1.14 array_slice($array,$begin,$lenght)1.15 array_unique($array)1.16 serialize($input)1.17 unserialize($input)1.18 array_key_exists($key,$array)1.19 in_array($value,$array)1.20 array_diff($array1,$array2,..)1.21 array_diff_assoc($array1,$array2,…)1.22 array_intersect($array1,$array2,..)1.23 array_intersect_assoc($array1,$array2,..)1.24 is_array($array)3. Tạm Kết Sau khi trải qua 20 bài học PHP cơ bản thì bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về …

 • hàm header trong php

  Bài 20: Hàm Header Trong PHP

  Nội Dung Chính1. Danh Sách Các Hàm1.1 count($array)1.2 array_values($array)1.3 array_keys($array)1.4 array_pop($array)1.5 array_push($array,$var,$var…)1.6 array_shift($array)1.7 array_unshift($array, $var, $var…)1.8 array_flip($array)1.9 sort($array)1.10 array_reverse($array)1.11 array_merger($array,$array…)1.12 array_rand($array, $number)1.13 array_search($keyword,$array)1.14 array_slice($array,$begin,$lenght)1.15 array_unique($array)1.16 serialize($input)1.17 unserialize($input)1.18 array_key_exists($key,$array)1.19 in_array($value,$array)1.20 array_diff($array1,$array2,..)1.21 array_diff_assoc($array1,$array2,…)1.22 array_intersect($array1,$array2,..)1.23 array_intersect_assoc($array1,$array2,..)1.24 is_array($array)3. Tạm Kết Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về một hàm khá quan trọng trong PHP, đó là hàm …

 • hàm xủ ly ngày thang trong php

  Bài 19: Hàm Xử Lý Ngày Tháng Trong PHP

  Nội Dung Chính1. Danh Sách Các Hàm1.1 count($array)1.2 array_values($array)1.3 array_keys($array)1.4 array_pop($array)1.5 array_push($array,$var,$var…)1.6 array_shift($array)1.7 array_unshift($array, $var, $var…)1.8 array_flip($array)1.9 sort($array)1.10 array_reverse($array)1.11 array_merger($array,$array…)1.12 array_rand($array, $number)1.13 array_search($keyword,$array)1.14 array_slice($array,$begin,$lenght)1.15 array_unique($array)1.16 serialize($input)1.17 unserialize($input)1.18 array_key_exists($key,$array)1.19 in_array($value,$array)1.20 array_diff($array1,$array2,..)1.21 array_diff_assoc($array1,$array2,…)1.22 array_intersect($array1,$array2,..)1.23 array_intersect_assoc($array1,$array2,..)1.24 is_array($array)3. Tạm Kết Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về các hàm xử lý dữ liệu trong PHP rồi, bài này chúng ta …

 • các hàm kiểm tra dữ liệu trong php

  Bài 18: Các Hàm Kiểm Tra Dữ Liệu Trong PHP

  Nội Dung Chính1. Danh Sách Các Hàm1.1 count($array)1.2 array_values($array)1.3 array_keys($array)1.4 array_pop($array)1.5 array_push($array,$var,$var…)1.6 array_shift($array)1.7 array_unshift($array, $var, $var…)1.8 array_flip($array)1.9 sort($array)1.10 array_reverse($array)1.11 array_merger($array,$array…)1.12 array_rand($array, $number)1.13 array_search($keyword,$array)1.14 array_slice($array,$begin,$lenght)1.15 array_unique($array)1.16 serialize($input)1.17 unserialize($input)1.18 array_key_exists($key,$array)1.19 in_array($value,$array)1.20 array_diff($array1,$array2,..)1.21 array_diff_assoc($array1,$array2,…)1.22 array_intersect($array1,$array2,..)1.23 array_intersect_assoc($array1,$array2,..)1.24 is_array($array)3. Tạm Kết Trong một dự án chúng ta phải ràng buộc được các thông báo lỗi không nên có ra ngoài …

 • upload file trong php

  Bài 17: Upload File Trong PHP

  Nội Dung Chính1. Danh Sách Các Hàm1.1 count($array)1.2 array_values($array)1.3 array_keys($array)1.4 array_pop($array)1.5 array_push($array,$var,$var…)1.6 array_shift($array)1.7 array_unshift($array, $var, $var…)1.8 array_flip($array)1.9 sort($array)1.10 array_reverse($array)1.11 array_merger($array,$array…)1.12 array_rand($array, $number)1.13 array_search($keyword,$array)1.14 array_slice($array,$begin,$lenght)1.15 array_unique($array)1.16 serialize($input)1.17 unserialize($input)1.18 array_key_exists($key,$array)1.19 in_array($value,$array)1.20 array_diff($array1,$array2,..)1.21 array_diff_assoc($array1,$array2,…)1.22 array_intersect($array1,$array2,..)1.23 array_intersect_assoc($array1,$array2,..)1.24 is_array($array)3. Tạm Kết Bài trước mình đã giới thiệu với mọi người khá là nhiều hàm xử file trong PHP. Tiếp tục với …