Bài 19: Hàm Xử Lý Ngày Tháng Trong PHP

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về các hàm xử lý dữ liệu trong PHP rồi, bài này chúng ta tiếp tục với các hàm xử lý ngày tháng trong PHP.

Xem Thêm:

1. Thiết Lập Thời Gian Ở Việt Nam

Đầu tiên để làm việc với datetime trong PHP được chính xác thì bạn cần phải thiết lập múi giờ cho nó bằng hàm date_default_timezone_set()

Cú pháp:

date_default_timezone_set(timezone_identifier)

Trong đó: timezone_identifier là tên timezone các bạn muốn xét.

VD: Set timezone của Việt Nam

date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');

Lưu ý: Phải để hàm này ở đầu file để các đoạn code phía sau hoạt động được chính xác.

Và để xem danh sách các timezone mà PHP hỗ trợ thì các bạn sử dụng đoạn code sau:

<?php
foreach (timezone_abbreviations_list() as $abbr => $timezone) {
     foreach ($timezone as $val) {
           if (isset($val['timezone_id'])) {
                 var_dump($abbr, $val['timezone_id']);
           }
      }
}
?>

2. Định Dạng Ngày Tháng Với Hàm date()

Hàm date trong dùng để chuyển đổi thời gian thành các định dạng tùy chỉnh.

Cú pháp:

date(format, timestamp);

Trong đó:

 • format là định dạng thời gian mà các bạn muốn xuất ra.
 • timestamp là thời gian các bạn truyền vào (int) nếu để trống trường này thì PHP sẽ tự động lấy thời gian hiện tại.

Danh sách các định dạng thời trong PHP

 1. h: Trả về giờ trong ngày kiểu 12h.
 2. H: Trả về giờ trong ngày kiểu 24h.
 3. i: Trả về phút trong giờ.
 4. s: Trả về số giây trong phút.
 5. d: trả về ngày trong tháng(từ 1- đến31).
 6. j: Trả về ngày trong tháng, nhưng nếu ngày<10 sẽ không hiển thị số 0.
 7. D: Trả về định dạng thứ trogn tuần bằng tiếng anh viết tắt.
 8. l: Trả về đầy đủ thứ trong tuần (tiếng anh).
 9. m: Trả về tháng trong năm (từ 1 đến 12).
 10. M: Trả về tháng trong năm nhưng bằng tiếng anh viết tắt.
 11. y: Trả về 2 số cuối cùng của năm.
 12. Y: trả về đầy đủ 4 số của năm.
 13. Xem Thêm

VD: Lấy ra ngày tháng năm hiện tại theo định dạng ngày-tháng-năm giờ:phút:giây.

echo date('\B\â\y \g\i\ờ \l\à d-m-Y H:i:s');
//output: Bây giờ là 19-02-2017 22:11:46

Trên đây mình đã giới thiệu cho cac bạn về hàm xử lý ngày tháng trong php, chúng ta cùng tham khảo các hàm khác về xử lý ngày tháng nhé.

2. Các Hàm Xử Lý Khác

2.1 Chuyển đổi thời gian sang kiểu int

Trong PHP có cung cấp cho chúng ta hàm strtotime(time) để chuyển đổi dữ liệu ngày tháng về kiểu INT.

VD:

echo strtotime(date('Y-m-d H:i:s'));
//output: 1640144213

2.2 Chuyển đồi kiểu thời gian

Để chuyển đổi kiểu ngày tháng trong PHP các bạn dùng hàm date_format()

VD:

$date=date_create("2021-12-24");
echo date_format($date,"Y/m/d H:i:s");
//output: 2021/12/24 00:00:00

2.3 Tính toán ngày tháng

Để tính toán đặc biệt là cộng trừ thêm ngày trong PHP chúng ta dùng hàm date_modify()

VD:

date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');
$date=date_create("2021-12-24");
date_modify($date, "+11 days");
echo date_format($date, "Y-m-d");
//OUTPUT:2022-01-04

2.4 Chuyển ngày tháng về mảng

Để chuyển đổi dữ liệu ngày tháng về dạng mảng trong PHP các bạn sử dụng hàm get_date()

VD:

echo '<pre>';
print_r(getdate());
echo '</pre>';
/*OUTPUT:
Array
(
  [seconds] => 53
  [minutes] => 36
  [hours] => 4
  [mday] => 22
  [wday] => 3
  [mon] => 12
  [year] => 2021
  [yday] => 355
  [weekday] => Wednesday
  [month] => December
  [0] => 1640144213
)

3. Tạm Kết

Bài viết này chúng ta đã tìm hiểu xong về các hàm xử lý ngày tháng trong PHP rồi. Vì nó nằm trong series cơ bản nên mình chỉ giới thiệu các hàm đơn giản thôi, ngoài ra bạn nào muốn tìm hiểu thêm có thể xem tại Đây

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

 • lớp, thuộc tính, phương thức

  Bài 03: Lớp – Thuộc Tính – Phương Thức

  Nội Dung Chính1. Thiết Lập Thời Gian Ở Việt Nam2. Định Dạng Ngày Tháng Với Hàm date()2. Các Hàm Xử Lý Khác2.1 Chuyển đổi thời gian sang kiểu int2.2 Chuyển đồi kiểu thời gian2.3 Tính toán ngày tháng2.4 Chuyển ngày tháng về mảng3. Tạm Kết Ở bài trước các bạn đã biết được định nghĩa …

 • Tham trị và tham chiếu trong php

  Bài 21: Tham Trị Và Tham Chiếu Trong PHP

  Nội Dung Chính1. Thiết Lập Thời Gian Ở Việt Nam2. Định Dạng Ngày Tháng Với Hàm date()2. Các Hàm Xử Lý Khác2.1 Chuyển đổi thời gian sang kiểu int2.2 Chuyển đồi kiểu thời gian2.3 Tính toán ngày tháng2.4 Chuyển ngày tháng về mảng3. Tạm Kết Sau khi trải qua 20 bài học PHP cơ bản …

 • hàm header trong php

  Bài 20: Hàm Header Trong PHP

  Nội Dung Chính1. Thiết Lập Thời Gian Ở Việt Nam2. Định Dạng Ngày Tháng Với Hàm date()2. Các Hàm Xử Lý Khác2.1 Chuyển đổi thời gian sang kiểu int2.2 Chuyển đồi kiểu thời gian2.3 Tính toán ngày tháng2.4 Chuyển ngày tháng về mảng3. Tạm Kết Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về một …

 • các hàm kiểm tra dữ liệu trong php

  Bài 18: Các Hàm Kiểm Tra Dữ Liệu Trong PHP

  Nội Dung Chính1. Thiết Lập Thời Gian Ở Việt Nam2. Định Dạng Ngày Tháng Với Hàm date()2. Các Hàm Xử Lý Khác2.1 Chuyển đổi thời gian sang kiểu int2.2 Chuyển đồi kiểu thời gian2.3 Tính toán ngày tháng2.4 Chuyển ngày tháng về mảng3. Tạm Kết Trong một dự án chúng ta phải ràng buộc được …

 • upload file trong php

  Bài 17: Upload File Trong PHP

  Nội Dung Chính1. Thiết Lập Thời Gian Ở Việt Nam2. Định Dạng Ngày Tháng Với Hàm date()2. Các Hàm Xử Lý Khác2.1 Chuyển đổi thời gian sang kiểu int2.2 Chuyển đồi kiểu thời gian2.3 Tính toán ngày tháng2.4 Chuyển ngày tháng về mảng3. Tạm Kết Bài trước mình đã giới thiệu với mọi người khá …

 • các hàm xử lý file trong php

  Bài 16: Các Hàm Xử Lý File Trong PHP

  Nội Dung Chính1. Thiết Lập Thời Gian Ở Việt Nam2. Định Dạng Ngày Tháng Với Hàm date()2. Các Hàm Xử Lý Khác2.1 Chuyển đổi thời gian sang kiểu int2.2 Chuyển đồi kiểu thời gian2.3 Tính toán ngày tháng2.4 Chuyển ngày tháng về mảng3. Tạm Kết Vấn đề xử lý file trong PHP rất quan trọng …